ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden liggen ter inzage in de praktijk.

1 Definities
1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Shiatsu Makkum: een praktijk voor Shiatsu therapie & andere vormen van (Therapeutische-) Massagetherapie.
Gevestigd aan:
De Pleatsen 5, 8754 KE te Makkum. Mail: gselak@hotmail.com
NVST (beroepsvereniging): L 2553
RBCZ/TCZ (beroepsvereniging):   107411 R
AGB (zorgverlenerscode en -praktijk): 90042761
| 90051546
Hierna genoemd: Shiatsu Makkum.

Dienstverlening: het verzorgen van individuele therapeutische- of ontspanningsbehandelingen door middel van vormen van shiatsu therapie en/of vormen van massagetherapie. Alle behandelingen worden uitgevoerd, met uitzondering van erotische en medische behandelingen, door Gerrie Selak-van der Meer van Shiatsu Makkum.

De cliënt (opdrachtgever): ieder persoon of bedrijf die met Shiatsu Makkum een overeenkomst of consult is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van massages, het geven van workshops, trainingen, lezingen of presentaties.
Hierna genoemd: de cliënt.

Consult (behandeling): een overeenkomst tussen cliënt (persoon en/of bedrijf) en Shiatsu Makkum, waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Gerrie Selak van Shiatsu Makkum.
Hierna genoemd: een consult.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten aangegaan met particulieren, instellingen en ondernemingen.
1.3 Alle consulten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Shiatsu Makkum schriftelijk is bevestigd.

2 Algemeen
2.1
Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra je een afspraak maakt met Shiatsu Makkum voor de aangeboden diensten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Shiatsu Makkum.
2.2 Shiatsu Makkum is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van je persoonlijke bezittingen.
2.3 Shiatsu Makkum is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen. Als dit plaatsvindt wordt het consult beëindigd. Je bent wel het volledige bedrag voor de behandeling verschuldigd.

3 Toepasselijkheid
3.1 Te allen tijde zijn de Algemene Voorwaarden van Shiatsu Makkum van toepassing.
3.2 Voor ieder consult zal een factuur worden opgemaakt. De in het bezit van Shiatsu Makkum zijnde kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid.

4 Omvang Dienstverlening
4.1 Diensten worden door Shiatsu Makkum conform de afspraak verleend.
4.2 Consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. De tijd is, uitzonderingen daargelaten, inclusief het omkleden van de cliënt. Het afnemen van een anamnese of het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling gestelde tijd.
4.3 Een consult bij Shiatsu Makkum vindt uitsluitend op afspraak plaats.
4.4 Shiatsu Makkum is aangesloten bij organisaties waaronder de NVST (Ned. Vereniging van Soma Therapeuten; www.nvst.nl ) en de RBZC (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) in combinatie met het TZC (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Cliënten met een aanvullende verzekering kunnen hierdoor in veel gevallen een gedeeltelijke of zelfs een gehele vergoeding krijgen voor hun behandeling. Shiatsu Makkum staat vermeld in de Zorggids (Vergelijk & Kies). Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar.
4.5 Shiatsu Makkum komt ook op jouw werkplek. Informeer naar de fiscale voordelen werkgever. Massage aanbieden aan personeel wordt door de belastingdienst beoordeeld als ARBO-maatregel. De kosten hiervoor zijn voor 100% op te voeren als bedrijfskosten.

5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
5.1
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Shiatsu Makkum is bevestigd. In het geval dat er van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Wanneer door Shiatsu Makkum gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Shiatsu Makkum op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Shiatsu Makkum een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

6 Wijzigingen in een behandelingsperiode
6.1
Bij een consult met een vastgestelde langere looptijd behoudt Shiatsu Makkum zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Shiatsu Makkum zal de cliënt minimaal 4 weken voor het wijzigen van deze, schriftelijk of persoonlijk, informeren. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Shiatsu Makkum vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht. Bovenstaande geldt niet bij vooruitbetaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen.

7 Niet verschijnen van de cliënt
7.1
Verhindering zonder tegenbericht van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag.

8 Annulering
8.1 Annulering van een consult betreffende de cliënt dienen uiterlijk 24uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders dient men het gehele factuurbedrag te betalen. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Shiatsu Makkum gerechtigd het consult in rekening te brengen. (Zie ook artikel 7; 7.1).
8.2 Annulering door een bedrijf als opdrachtgever kan alleen, uiterlijk 24uur voor het afgesproken tijdstip, schriftelijk of per e-mail aan Shiatsu Makkum worden doorgegeven.
8.3 Bij annulering gedaan door Shiatsu Makkum zal bij een gepland consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor in de plaats wordt zo spoedig mogelijk een nieuw consult gepland. Vergoeding van de door Shiatsu Makkum geannuleerde afspraak is, voor beide partijen, niet van toepassing.
8.4 Bij het annuleren van massages/lezingen of presentaties gedaan door Shiatsu Makkum wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Shiatsu Makkum.

9 Verantwoordelijkheden cliënt
9.1 Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid. Belangrijk voor vrouwen: alles met betrekking tot zwangerschap dient gemeld te worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de anamnese worden gestaakt en kan je doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Shiatsu Makkum wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt.

10 Geheimhouding & Privacy
10.1 Shiatsu Makkum zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

  1. Dossierbeheer en Inzagerecht
    11.1
    Indien sprake is van een consult waarbij cliënten worden behandeld, zal Shiatsu Makkum van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Shiatsu Makkum heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.
    11.2 Bij het starten van een behandeling zal een ‘Behandelingsovereenkomst’ worden uitgereikt en ondertekend door beide partijen. Bij een behandeling van een minderjarige zal er tevens een verklaring van ouderlijk gezag worden bijgevoegd en ondertekend.
    11.3 Bij het 1e consult zal tevens een privacy-document worden uitgereikt. Hierin staat onder andere omschreven waar Shiatsu Makkum de dossiergegevens voor gebruikt en hoelang deze zullen worden bewaard.

12 Facturering, betaling & cadeaubon
12.1
Elke behandeling dient na afloop contant te worden afgerekend of per pin te worden voldaan. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders & incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. Shiatsu Makkum is vrijgesteld van btw, er wordt dan ook geen btw in rekening gebracht.
12.2 Shiatsu Makkum behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde consulten of uitgegeven cadeaubonnen (zie artikel 6; 6.1).
12.3 Shiatsu Makkum is verplicht, voorafgaande aan de tariefsverhoging van consult(en), deze kenbaar te maken aan haar cliënten (zie artikel 6; 6.1).
12. 4 Cadeaubonnen dienen vooraf te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling zal door Shiatsu Makkum de cadeaubon worden verzorgd naar eigen wens en indien nodig worden verzonden.
12.5 De cadeaubon kan alleen voor het consult zoals vermeld staat ingewisseld worden bij Shiatsu Makkum.
12.6 De cadeaubon van Shiatsu Makkum is en blijft eigendom van Shiatsu Makkum. Het is daarom verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden of deze voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, te verstrekken.
12.7 De geldigheid van een cadeaubon is 12 maanden.
12.8 Uitgegeven cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

13 Aansprakelijkheid
13.1
Shiatsu Makkum is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shiatsu Makkum kunnen worden toegerekend.
13.2 Shiatsu Makkum geeft op geen van haar diensten garantie.
13.3 Shiatsu Makkum draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen, en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Shiatsu Makkum te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
13.4 Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Shiatsu Makkum zullen voor rekening zijn van de cliënt.
13.5 Shiatsu Makkum is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie. (Zie ook artikel 9; 9.1)
13.6 Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang consult (zie ook artikel 2; 2.1).

14 Slotbepaling
14.1 Alle zaken of bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Shiatsu Makkum.
14.2 Het logo van Shiatsu Makkum is eigendom van Shiatsu Makkum. Het is verboden dit logo te gebruiken, te bewerken of toe te eigenen.

NVST (beroepsvereniging):                      L 2553
RBCZ/TCZ (beroepsvereniging):             107411 R
AGB (zorgverlenerscode en -praktijk):  90042761
| 90051546